– Arbeidsgiverne har for stor makt

Handlingsrommet i statsbudsjettene er nærmest borte, erkjenner Jonas Gahr Støre.

Handlingsrommet i statsbudsjettene er nærmest borte, erkjenner Jonas Gahr Støre. Foto:

Av

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gjenopprette maktbalansen i arbeidslivet.

DEL

(FriFagbevegelse)  – Jeg opplever at tyngdepunktet i maktbalansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere har vippet mot arbeidsgiverne etter fire år med Høyre og Fremskrittspartiet, sier Støre.

Han mener det er en tradisjonell Høyre-tro på mindre regler, mindre tilsyn, skattekutt og såkalt økt fleksibilitet som har bidratt til at maktbalansen nå er skjev.

Dette har skjedd gjennom en rekke endringer på små og store områder som i sum er en synlig og merkbar svekkelse av arbeidstakernes rettigheter.

– Vi er ikke for regler for reglenes skyld. Men vi har i Norden skapt noen av de mest konkurransedyktige samfunn i verden. Et organisert arbeidsliv er moderne, fastslår Støre overfor LO-Aktuelt.

Samtidig ser han ut i verden:

– For det er ikke slik at de landene som har konkurranseutsatt mest, som har den svakeste staten og sluppet markedskreftene løs, er blant de mest produktive. De som har gått lengst i privatisering og deregulering, som Storbritannia, er jo verst ute og kjører. Og de ser ikke hvordan de kan snu det.

Han er heller ikke imponert over hvordan regjeringen bruker muligheten som ligger i et godt trepartssamarbeid.

– Regjeringens holdning til trepartssamarbeid er annerledes i ord enn handling. De sier de er for, men viljen til å bruke det som et aktivt redskap for å styre Norge, er svak, mener Arbeiderpartiets leder.

Organisert arbeidsliv

Støre understreker at arbeid er hovedsaken for Arbeiderpartiet, også i den kommende valgkampen.

– Vi vil føre en aktiv politikk som gir trygghet for arbeid og trygghet i arbeid.

Ikke minst i en skiftende tid med store teknologiske omveltninger er det avgjørende med et organisert arbeidsliv for å møte de nødvendige omstillingene.

– Et organisert arbeidsliv er nøkkelen til modernisering, fornyelse og omstilling, særlig i forhold til det teknologiske skiftet vi står overfor, understreker Støre og legger til at det er like viktig å organisere arbeidsgiverne som arbeidstakerne.

– Men det er blant arbeidstakerne at organisasjonsgraden synker. Den utviklingen må vi gjøre alt vi kan for å snu, blant annet ved å sørge for at faste ansettelser ikke fortrenges av innleie og midlertidighet. Vi vil også doble fagforeningsfradraget i neste periode, forteller Støre.

En høy organisasjonsgrad vil også være en styrke i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Han tror på et tettere samarbeid mellom tilsynsetatene og ser også behovet for økte ressurser.

– Men her har jo alle våre forslag blitt nedstemt av Høyre og Frp, sier han.

– Har ikke evner

1. juni sa flertallet på Stortinget nei til 30 av 31 forslag som Arbeiderpartiet hadde foreslått for å sikre et seriøst arbeidsliv.

– Dette viser nok en gang at Frp og Høyre verken har evne til eller politikk for å rydde opp i de bransjene som preges av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet, sa stortingsrepresentant Rigmor Aasrud da i en kommentar til LO-Aktuelt.

Saken fortsetter under bildet.

Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i norsk arbeidsliv. Her hører han på erfaringene til elektriker Glenn Brettvik.

Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i norsk arbeidsliv. Her hører han på erfaringene til elektriker Glenn Brettvik. Foto:

Arbeiderpartiet vil ha en ny handlingsplan for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid.

Arbeidsinnvandringen har bidratt til denne negative utviklingen i arbeidslivet. Men det har også en annen negativ konsekvens fordi det gjør det mindre attraktivt å velge yrkesfag.

Arbeiderpartiets leder Joans Gahr Støre trekker derfor fram betydningen av et krafttak for å rekruttere unge til yrkesfagene.

– Vi må ikke tømme fag for norske arbeidsfolk.

– Folk som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi kunne håndtere arbeidsinnvandring fra andre land, må vi ha en aktiv politikk for likebehandling og mot sosial dumping. Vi har ikke råd til fire nye år med en Frp- og Høyre-regjering som legger til rette for mer midlertidighet, som svekker arbeidsmiljøloven og som ellers er passive, advarer han.

Kompetansereform

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har understreket hvor viktig det er å starte arbeidet med en kompetansereform i arbeidslivet.

Dette er en reform som Arbeiderpartiet også ønsker.

– Men dette må være en reform som utarbeides i samarbeid med partene i arbeidslivet. Den må eies av alle tre. Bedriftene må gi sitt bidrag. Staten må stille opp med økonomi og med utdanningsinstitusjoner som er rettet mot arbeidslivet. Og arbeidstakerne må forplikte seg til å bruke tilbudet, sier Støre.

Han tror også det er viktig å forhandle fram modeller tilpasset sektorer og bransjer.

Et organisert arbeidsliv er nøkkelen til modernisering, fornyelse og omstilling.

Jonas Gahr Støre, Ap-leder

– Og folk skal ikke nødvendigvis på skolebenken – tvert imot skal vi bruke det fortrinnet vi har, med et lærende arbeidsliv der arbeidstakerne har medbestemmelse og innflytelse. På sykehjemmet må de ansatte få kompetanse til å ta i bruk ny velferdsteknologi, og det må de sannsynligvis gjøre på jobben, ikke på skolen, sier Støre.

Han viser også til etableringen av toppindustrisenter hvor læringsutveksling mellom bedrifter er viktig.

I sitt tilsvar til regjeringens Perspektivmelding 2017 heter det at Arbeiderpartiet vil «gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet, blant annet ved å opprette bedrifts- og arbeidsnære programmer for læring i virksomheter, sikre at arbeidstakere gjennom avtaler i arbeidslivet opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning og bidra til finansiering av etter- og videreutdanning».

Bærekraftig velferd

– Vi er langt på vei enige i analysene regjeringen gjør i sin perspektivmelding, men politikken de fører går direkte mot dette, mener Støre.

Arbeiderpartiet utformet derfor et eget tilsvar med tittelen «Bærekraftig velferd». Her skisserer de fem konkrete mål.

• Flere i arbeid.
• Mindre økonomiske forskjeller.
• Høyere produktivitetsvekst.
• Bærekraftig og konkurransedyktig offentlig sektor.
• Gode lokalsamfunn over hele landet.

Jonas Gahr Støre er bekymret for de drøye 70.000 menneskene i alderen 15 til 30 år som verken er i arbeid eller utdanning. Han ønsker en aktivitetsreform for de som er født etter 1990.

Her vil Arbeiderpartiet øke bruken av gradering i de helserelaterte ytelsene, og Nav skal få et overordnet ansvar for å sikre tilpassete jobber. Men det vil være kommunens plikt å sikre dem arbeid.

Støre understreker at disse merkostnadene skal kommunene få dekket inn. (ANB)

Artikkeltags