Feriedager til gode?

Har du ferie til gode? Da er det bare å hoppe i det! Snart er året slutt.

Har du ferie til gode? Da er det bare å hoppe i det! Snart er året slutt. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ferie til gode? Da er det smart å vite hvilke regler som gjelder.

DEL

Alle arbeidstakere har rett til fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Mange har imidlertid avtalt fem ukers ferie i ansettelsesforholdet, og da er det dette som gjelder.

Arbeidstakere over 60 år har i tillegg rett til én ukes ekstra ferie.

Som arbeidstaker har du både rett og plikt til å avvikle denne ferien hvert år.

Tilsvarende har din arbeidsgiver plikt til å sørge for at du faktisk tar ut ferien.

Siden ferieåret følger kalenderåret har du altså både rett og plikt til å avvikle alle feriedagene før nyttår.

Såfremt du tiltrer arbeidet senest den 15. august i ferieåret kan du som arbeidstaker kreve at tre av ferieukene avvikles i «hovedferieperioden», som er mellom 1. juni og 30. september.

Drøftinger

Den nærmere fastsettingen av ferietiden skal drøftes mellom deg og arbeidsgiver og du kan som hovedregel kreve å få underretning om feriefastsettingen senest to måneder før ferien tar til.

Oppnås ikke enighet i drøftelsene kan arbeidsgiver i utgangspunktet bestemme når du skal ta ut de resterende dagene.

Overføring av ferie

Av og til er det imidlertid vanskelig å ta ut all ferien i løpet av året. Det kan for eksempel være stort arbeidspress slik at det ikke passer å ta ferie.

Tilsvarende kan det være at du heller ønsker å ta ut ferien neste år for å avvikle en lengre ferie i løpet av våren eller lignende.

Ferieloven slår fast at arbeidsgiver og arbeidstaker har adgang til å skriftlig avtale overføring av inntil to uker ferie til neste ferieår.

Erstatning

Overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales. Likevel vil ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp automatisk overføres til det påfølgende ferieåret.

Er det arbeidsgiver som forsettlig eller uaktsomt har unnlatt å sørge for at du ble gitt ferie i samsvar med loven, plikter arbeidsgiver å betale deg erstatning.

Større frihet

Når det gjelder den overførte delen av ferien gjelder det samme som over, altså at arbeidsgiver som hovedregel kan bestemme når du skal avvike denne, med unntak av de tre ukene som du har krav på at avvikles i perioden 1. juni til 30. september.

Du får altså ikke noen større frihet med hensyn til når den overførte delen skal avvikles, med mindre du inngår særlig avtale om dette med din arbeidsgiver.

Ved overføring av ferie til neste år har du ikke lenger rett til å få utbetalt feriepengene etter jul. Feriepengene for den overførte delen får du først når ferien faktisk avvikles. Unntak gjelder der det er sykdom eller permisjon som er begrunnelsen for at du ikke avviklet ferien og ferien ikke ble overført til neste år. I slike tilfelle har du krav på å få utbetalt feriepengene ved første lønningsdag etter nyttår.

Ofte utbetaler arbeidsgiver imidlertid feriepengene samlet, for eksempel i juni måned, uten hensyn til om du faktisk avvikler ferien i løpet av året eller ikke.

Der dette er tilfelle innebærer det at du ikke får lønn i juni måned selv om du faktisk arbeider. Lønnen utbetales derimot i juli måned da du gjerne har ferie og derfor ikke har krav på lønn.

I de tilfelle du likevel ikke avvikler ferien i løpet av ferieåret har du dermed fått for lite utbetalt lønn, og ikke feriepenger.

Dette vil si at du vil ha et lønnskrav mot arbeidsgiveren, og ikke et krav på feriepenger. (ANB)

Denne guiden er levert av Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS

Artikkeltags