Midlertidig ansettelse

Tidsbegrenset behov for ekstra arbeidskraft på grunn av sesongsvingninger - som f.eks. kelner på uteresaturant - gir adgang til midlertidig ansettelse.

Tidsbegrenset behov for ekstra arbeidskraft på grunn av sesongsvingninger - som f.eks. kelner på uteresaturant - gir adgang til midlertidig ansettelse. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Midlertidig ansettelse er et stadig tilbakevendende tema i norsk arbeidsrett, og adgangen til midlertidig ansettelse er begrenset.

DEL

Samtidig er det klart at mange ansettes på midlertidige kontrakter – og helt klart i flere tilfeller enn det loven åpner for.

Når er det så adgang til midlertidig ansettelse? Arbeidsmiljøloven er klar på at hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast.

Midlertidig og lovlig

I disse tilfelle er det likevel adgang til midlertidig ansettelse i privat og kommunal virksomhet:

- når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten,

- for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

- for praksisarbeid,

- deltakelse i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten,

- for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

Øverste leder

I tillegg kan det inngås avtale om midlertidig ansettelse med øverste leder (åremål). Det er også enkelte bestemmelser i andre lover om midlertidig ansettelse, som ikke berøres her.

I praksis er det for de to første punktene at det oftest oppstår tvil om adgangen til midlertidig ansettelse er oppfylt.

Når det gjelder vilkåret «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten», er det ikke meningen at begge vilkårene må være oppfylt. Det er tilstrekkelig at «arbeidets karakter tilsier» midlertidig ansettelse.

Tilføyelsen om at «arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten» er ment som eksempel på når arbeidets karakter tilsier midlertidig ansettelse.

Vanskelig grensoppgang

Det er vanskelig å angi en eksakt grense for når arbeidets karakter tilsier midlertidig ansettelse. Et eksempel er som nevnt når arbeidets karakter atskiller seg fra det som ellers utføres i virksomheten.

Forutsetningen er selvfølgelig at dette er tidsbegrensede oppgaver. Det at virksomheten driver med prosjektarbeid er imidlertid ikke tilstrekkelig til å kunne ansette arbeidstakere midlertidig.

Dette gjelder selv om de enkelte prosjektene er tidsbegrensede, så lenge prosjektarbeidet ligger innenfor den typen arbeid som utføres i denne virksomheten.

Tidsbegrenset

Tidsbegrenset behov for ekstra arbeidskraft på grunn av sesongmessige svingninger, gir som utgangspunkt adgang til midlertidig ansettelse.

Dette gjelder altså selv om det arbeid som utføres er det samme som vanligvis utføres i virksomheten. Arbeidets karakter vil her tilsi midlertidig ansettelse.

Når det gjelder vikariater, er dette fastsatt i loven til å være «arbeid i stedet for en annen eller andre». Det må altså dreie seg om arbeid for en eller flere andre ansatte i deres fravær.

Det er imidlertid ingen betingelse at man vikarierer for en bestemt, navngitt ansatt. Det kan ansettes vikarer for å dekke et fravær hos ikke-navngitte personer eller for en ubestemt krets av personer. Det typiske eksempelet er ved ferieavvikling. Her vil det imidlertid gå en grense dersom virksomheten har et permanent behov for vikariater.

Absolutt grense

Det gjelder en absolutt grense for hvor lenge man kan være midlertidig ansatt etter de ovennevnte bestemmelsene.

Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.

Dette betyr ikke at det er fritt fram de fire første årene. I denne perioden må selvfølgelig vilkårene for midlertidig ansettelse være oppfylt. Men etter fire år er man å anse som fast ansatt – selv om vilkårene for midlertidig ansettelse fortsatt er til stede. (ANB)

Artikkeltags