Nye regler for pensjon

Fra nyttår trer de nye pensjonsreglene i kraft, men mange er fortsatt usikre på hva de innebærer.

Fra nyttår trer de nye pensjonsreglene i kraft, men mange er fortsatt usikre på hva de innebærer. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Fra nyttår gjelder de nye reglene om alderspensjon i folketrygdloven. Vi hjelper det med å finne fram i den nye pensjonsjungelen.

DEL

Hovedendringene i ny alderspensjon er:

1. Nye regler for opptjening av alderspensjon

2. Nye regler for uttak av alderspensjon

3. Regler for levealdersjustering

4. Nye regler for regulering av pensjoner

De nye reglene er vedtatt med virkning fra 1. januar 2010. I praksis er det imidlertid bare de nye opptjeningsreglene som trer i kraft fra 1. januar 2010. De øvrige endringene fases inn, slik at det først er fra 2025 den nye alderspensjonen gjelder fullt ut.

AFP forandres også

Som følge av de nye reglene om alderspensjon i folketrygden er det også vedtatt en ny AFP-ordning i det private og foreslått endringer i tjenestepensjonslovgivningen i det private.

Ny AFP gjelder ogs¨fra 1. januar 2011, og det antas at endringene i tjenestepensjonslovgivningen vil gjelde fra samme tidspunkt. Her vil det imidlertid komme ytterligere endringer senere.

Pensjonsbeholdning

De nye reglene for opptjening av pensjon innebærer at vi går bort fra opptjening av pensjonspoeng hvor de 20 beste årene legges til grunn.

I stedet innføres en pensjonsbeholdning, som kan sammenliknes med oppspart kapital i banken. Den samlede pensjonsbeholdningen skal så fordeles på antatt levetid når pensjonen utbetales.

Antatt levetid fastsettes av Nav basert på statistiske opplysninger. Ved en økning av levealderen, vil det bli flere år som pensjonsbeholdningen må deles på.

Det innebærer igjen at man må arbeide lenger for å oppnå den samme årlige pensjonen. Det er dette som kalles levealdersjustering.

Fra 62 år

De nye reglene for uttak av pensjon innebærer at man kan ta ut pensjonen fra fylte 62 år. Dersom man gjør det, vil imidlertid antall år som pensjonsbeholdningen skal fordeles på være høyere enn om man venter med uttaket. Den årlige pensjonen vil bli høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjonen.

Man kan arbeide helt eller delvis ved siden av at man tar ut hel eller delvis alderspensjon.

Det er ikke slik at man må redusere arbeidstiden tilsvarende pensjonsuttaket. Man kan arbeide full tid, og ta ut 100 prosent pensjon. Man «spiser» imidlertid av pensjonsbeholdningen ved å gjøre dette. Samtidig fortsetter man å opptjene pensjon når man arbeider.

Gjdler alle

Det er ikke lenger bare arbeidstakere som er omfattet av AFP-ordningen som kan gå av ved fylte 62 år. AFP er da heller ikke lenger en førtidspensjonsordning, men et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Uttak av AFP forutsetter at man også tar ut hel eller delvis alderspensjon fra folketrygden.

Ny AFP vil heller ikke bli avkortet mot eventuell arbeidsinntekt. Man kan altså fortsette å arbeide samtidig som man tar ut AFP.

Tjenstepensjon

Det foreligger nå også et forslag om at man kan ta ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningene fra fylte 62 år. Uttak av tjenestepensjon er ikke betinget av at man også tar ut alderspensjon fra folketrygden.

Også denne pensjonen kan i tilfelle kombineres med arbeidsinntekt. Det er altså heller ikke her noen sammenheng mellom uttak av pensjon og eventuell reduksjon av arbeidstiden.

Vanskelige valg

De ulike alternativene stiller arbeidstakerne overfor mange vanskelige valgsituasjoner.

Hva vil lønne seg – delvis uttak av pensjon og fortsatt opptjening, eller vente med å ta ut pensjonen?

Nav skal fastsette beregningen av levaldersjusteringen for den enkelte det året man fyller 61 år. Da vil man i tilfelle kunne få opplysninger om hvor stor den årlige pensjonen blir ved alternative uttakstidspunkter.

Videre foreslås det at pensjonsordningen i en kollektiv tjenestepensjonsordning skal gi informasjon om beregnet årlig pensjonsytelse ved uttak av pensjon for hvert av årene fra fylte 62 år det året arbeidstaker fyller 61 år. (ANB)

Har du noen andre spørsmål om jobben, svarer vår jobbeksperter her

Artikkeltags