Plukker fra hverandre rapport

Retten plukker fra hverandre den første sakkyndigrapporten.

Retten plukker fra hverandre den første sakkyndigrapporten. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Oslo tingrett har ikke bare avvist sakkyndigrapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim, men plukket den fra hverandre punkt for punkt.

DEL

Fredag valgte Oslo tingrett å tilsidesette psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheims rapport til fordel for rapport nummer to, som erklærte Breivik tilregnelig. Dommerne problematiserer flere punkter i den første rapporten og slår fast at de er uenige i den rapportens konklusjon om at Breivik fyller kriteriene for utilregnelighet.

Retten finner at Breivik ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet og skal straffes, ettersom gjentakelsesfaren er til stede og at det er stor fare for at Breivik vil begå nye drap.

– Det er bevist ut over rimelig tvil at Breivik kan straffes for sine handlinger, sa tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen.

Retten legger vekt på vitneforklaringer gitt av fagpersonell som har behandlet og observert tiltalte. Vitneforklaringene til blant andre rettspsykiater Randi Rosenqvist, overlege og psykiater Arnhild Flikke, de 18 fagpersonene fra Dikemark og politimannen som først avhørte Breivik, gir solid støtte til konklusjonen om at Breivik verken virker psykotisk eller utilregnelig.

Retten slår også fast at Breiviks evne til å holde terrorforberedelsene skjult og hans gjennomføringsevne vanskelig er forenlig med en diagnose som utilregnelig. Dette underbygges videre med måten Breivik har taklet lange politiavhør på og oppførselen han har vist gjennom rettssaken.

Dommen viser til at den politiske konteksten Breivik opererte i, så å si er fraværende i Husby og Sørheims framstilling. Rettens vurdering er at tiltaltes uttalelser om å være deltaker i en borgerkrig med forventninger om en maktovertakelse i Europa, kan forstås i en politisk kontekst som er meningsbærende i høyreekstremistiske subkulturer. Retten mener også at selv om sosial omgang på nettet ikke er det samme som sosialisering med venner i det virkelige liv, må Breiviks nettaktiviteter og rolle som en nestleder i World of Warcraft likevel tas med i vurderingen av Breiviks funksjonsevne.

Retten er også uenig med de første psykiaterne i at Breivik har usammenhengende tale, og det at han stadig vender tilbake til samme tema, kan tolkes som psykotiske trekk. Heller ikke at Breiviks resonnementer var vanskelige å følge er retten enig i. Tingretten problematiserer også Husby og Sørheims bruk av begrepet «bisarre vrangforestillinger», og mener tiltalte ikke oppfyller kriteriene for psykose.

Dommen i Oslo tingrett konkluderer dermed i favør av den andre rapporten, levert av psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. Den første sakkyndigrapporten har måttet tåle nådeløs og omfattende kritikk fra eget fagmiljø og en rekke andre instanser etter at de konkluderte med at Breivik var paranoid schizofren og dermed ikke strafferettslig tilregnelig for 22. juli-terroren.

Ifølge retten er Breivik tilregnelig, og tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen slo fast at det ikke reises tilstrekkelig tvil, selv om sakkyndige er uenige om konklusjonen. Hun anførte også at straff og soning generelt gir domfelte en mulighet til å gjøre opp for seg og derfor ikke utelukkende kan anses som et onde.

– Det er prinsipielt betenkelig med en uberettiget sykeliggjøring av deres sinn, sa Arntzen.

Aspaas og Tørrissen kom fram til at Breivik led av narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse, men retten er bare til dels enig i dette. De konkluderer derfor med at Breivik kun har trekk av en slik diagnose.

Dommer Arntzen leste fra dommen at retten finner det rart at kommisjonen ikke også ba om en skriftlig redegjørelse fra de to første sakkyndige, Sørheim og Husby, slik de ba om fra Aspaas og Tørrissen.

Torgeir Husby og Synne Sørheim ville ikke kommentere dommen fredag. På en forhåndsinnspilt beskjed på sin telefonsvarer fastslår Torgeir Husby at han ikke vil kommentere Breivik-dommen, som fredag tilsidesatte konklusjonene og anbefalingene i hans og Sørheims rapport.

«Jeg vil kategorisk opplyse at jeg ikke kommer til å kommentere dommen i terrorsaken, uansett utfall. Grunnen til det er at jeg ikke har anledning til å kommentere den før den er rettskraftig, det vil si ved ankefristens utløp eller ved ferdig ankebehandling. Av den sammen grunnen kan jeg heller ikke kommentere andres kommentarer til dommen», sier Husby på svareren.

Synne Sørheim hadde slått av sin telefon og var ikke tilgjengelig fredag formiddag. (ANB-NTB)

Artikkeltags