Løser kun den akutte krisen

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.h.)  møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag. Møtet handlet om situasjonen med tørke og avlingssvikt.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.h.) møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag. Møtet handlet om situasjonen med tørke og avlingssvikt. Foto:

Av

Mens store deler av Norge nyter tidenes kanskje beste sommer, fortviler bøndene.

DEL

KOMMENTARDen verste tørken siden krigen fører til lavere tilgang på fôr, og flere steder står man i fare for å måtte slakte ned buskapen. Krisen er for lengst et faktum, og flere tiltak er iverksatt for å lette på situasjonen.

Nå kommer nye, etter at landbruksorganisasjonene mandag møtte landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Blant dem er dispensasjon fra kravet om fôropptak på beite, økt forskuddsutbetaling på avlingsskadeerstatning, flere kontrollstasjoner, slik at importert fôr kan losses av på flere havner, og åpning for at bøndene får bruke matkorn som såkorn kommende år.

  • Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Dette er tiltak som vil virke umiddelbart, og de letter dermed de mest akutte problemene for landbruket.Det er bra, for det som skjer nå er ikke bare en krise for landbruket, det er en krise for Norge som samfunn.

En god og sikker matforsyning er noe vi alle er avhengige av, og denne sommerens ekstremvær har satt den sikkerheten i fare. Landbruksministeren skal derfor ha ros for å ha reagert raskt og presist, i samarbeid med bøndenes organisasjoner.

De hadde gjerne ønsket seg enda mer, enda fortere. Ikke minst når det gjelder å sikre den enkelte bondes økonomi. Men Dale har rett i at dyra akkurat nå ikke trenger penger, men fôr. Så får man deretter gripe fatt i de mer langsiktige problemene.Det er nemlig lite som tyder på at denne krisen er av kortsiktig art. Jordas klima er i endring, og det meste tyder på at vi vil få flere somre som dette framover.

Vi trenger en landbrukspolitikk som i større grad tar hensyn til dette, også etter at bøndene har fått erstattet tapene etter denne krisen. Det krever en bredere debatt enn til nå, og tiden er overmoden for å ta den. Da må man legge til side alle politiske kjepphester, og søke de beste og mest praktiske løsninger.

Det som skjer nå er ikke bare en krise for landbruket, det er en krise for Norge som samfunn.

Vi har alt sett tilløp til en politisering av denne krisen, der både tilhengerne av økt frihandel og økt grensevern har benyttet anledningen til å fremme sine syn. Det er forståelig, men løsningen ligger neppe i noen av ytterpunktene.Det som kreves, stilt overfor en mer langvarig endring av grunnforholdene for landbruk i Norge, er rasjonell debatt og avveiing av ulike interesser.

Det betyr at man bør ta seg tid til å gjøre grundige analyser: hva må rent konkret til for å sikre vår matforsyning når temperaturene øker? Disse analysene bør komme i gang raskt, samtidig som den akutte krisen takles. Det er en god dialog – og en felles kriseforståelse – mellom myndighetene og bondeorganisasjonene akkurat nå. Den bør brukes til også å starte en slik prosess.

Artikkeltags