Det lokale selvstyret

Både KS-leder Gunn Marit Helgesen og kommunalminister Jan Tore Sanner er fornøyd med at kommunene får bedre rettigheter.

Både KS-leder Gunn Marit Helgesen og kommunalminister Jan Tore Sanner er fornøyd med at kommunene får bedre rettigheter. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen foreslår å styrke det kommunale selvstyret.

DEL

KOMMENTARLoven skal endres slik at man lokalt får bedre rettigheter dersom det oppstår uenighet mellom staten og kommunene. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) poengterer at regjeringen ønsker et sterkt og levende lokaldemokrati.

– Disse forslagene vil styrke det lokale selvstyret og sørge for at det finnes en mulighet til å prøve saker for domstolen hvis kommunen mener at staten tolker loven feil, sier Sanner. Dermed vil det ikke lenger være slik at staten automatisk har rett i saker som betyr mye for kommunen. Dette gjelder spesielt klagesaksbehandling, innsigelser og tilsynspålegg. Ministeren poengterer at avklaringer i domstolen ikke skal frata enkeltmennesker viktige velferdstjenester. I slike tilfeller vil avgjørelsen bli stående.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

I tillegg vil regjeringen endre loven slik at statlige klageinstanser blir pålagt å legge mer vekt på det lokale selvstyret. I dag er det slik at disse instansene skal legge vekt på lokale vedtak. Etter den nye lovteksten skal det legges stor vekt på lokale vedtak ved eventuell overprøving av det frie kommunale skjønnet. Men det er viktig å presisere at dette forslaget ikke endrer adgangen som innbyggere og næringsliv har til å klage på kommunale vedtak.

– Dette er to gode nyheter, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen. Som leder for kommunenes interesseorganisasjon er hun godt fornøyd med de to lovendringene som regjeringen foreslår. KS har ved flere anledninger påpekt at det her er et tomrom i norsk rett.

Allerede i 2009 slo ei ekspertgruppe fast at norske kommuners posisjon overfor staten er «vesentlig svakere» enn i sammenliknbare land i Europa. Det hører med til historien at lokaldemokratiet i fjor ble nedfelt i Grunnloven. Når de nye lovforslagene så kommer på toppen av grunnlovsfestingen, vil Norge ifølge KS-lederen oppfylle Europarådets charter om lokaldemokrati. Samtidig vil Norge komme på linje med resten av Europa på dette punktet.

Det er positivt at kommunene gis sterkere rettigheter i saker der de er uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverk skal forstås.

Det kommunale selvstyret er et tveegget sverd. På den ene siden må lokalpolitikere og det kommunale byråkratiet ha frihet til å ta lokale hensyn. Det fører fort til forskjeller kommunene imellom, forskjeller som rikspolitikere ofte misliker. Dermed innføres det fra statens side stadig flere rettigheter, normer og bestemmelser som i realiteten er en overstyring av det lokale selvstyret. Her er det vanskelig å finne den rette balansen. Nå kan det bli litt lettere. 

Kommunens folk kjenner de lokale forholdene best. Derfor er det positivt at kommunene gis sterkere rettigheter i saker der de er uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverk skal forstås. Den som har skoen på, vet best hvor den trykker.

Artikkeltags