LO er skeptiske til EUs arbeidsmarkedsbyrå

LO-sekretær Trude Tinnlund er ikke imponert over EUs arbeidsmarkedsbyrå.

LO-sekretær Trude Tinnlund er ikke imponert over EUs arbeidsmarkedsbyrå. Foto:

EU vil ha makt over den norske arbeidslivspolitikken. Norske LO er foreløpig skeptiske.

DEL

I mars lanserte EU nye store planer om å opprette et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA), som blant annet skulle fungere som et slags felleseuropeisk arbeidstilsyn.

Europeisk fagbevegelse jublet, men norsk LO var mer forsiktige. De satte ned et utvalg for å vurdere om de var positive eller negative til ELA. Nå har utvalget konkludert, og sekretariatet i LO vedtok mandag en uttalelse der de foreløpig setter seg på gjerdet i spørsmålet om de syntes byrået er positivt eller negativt.

– Siden ting er usikre ønsker ikke LO å være bastante verken den ene eller andre veien. Vi ønsker ikke å fatte en beslutning basert på synsing og faktafeil. Men vi har tatt noen forholdsregler vi anbefaler regjeringen å følge, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Overnasjonalitet

LO krever blant annet at ELAs beslutninger ikke skal utfordre partene i det norske arbeidslivets selvstendighet og anledning til å fatte beslutninger. De krever også at Norge ikke skal overføre noe myndighet til EU i spørsmål omfattet av ELA.

– Det eneste som er sikkert om byrået nå er at ingenting er konkludert. Det er store splittelser i EU-parlamentet i flere spørsmål. Vi ønsker ikke å fatte en beslutning basert på spekulasjoner. Vi beskriver hva vi synes er positivt, som samarbeid på tvers av landegrenser, og vi kommer med en del konkrete forutsetninger til regjeringen når det gjelder oppfølging av byrået, blant annet om partenes autonomi og håndheving av lover og tariffavtaler på nasjonalt nivå, sier Tinnlund.

Det spørsmålet det er knyttet størst spenning til er meklingsfunksjonen til arbeidsmarkedsbyrået. Dersom det er uenighet mellom to land i tolkningen av den europeiske arbeidspolitikken, skal byrået inn og fatte en avgjørelse om hva som er riktig. Slik forslaget ligger på bordet i dag er både meklingen og meklingsresultatet frivillig for landene å følge. Men flere EU-land ønsker å gjøre ELAs beslutninger til juridisk bindende.

Det siste sier LO klart nei til.

– Sånn oppgavene er beskrevet nå er det ikke noe behov for myndighetsoverføring. Men vi stiller også som en forutsetning at byrået heller ikke i framtiden vil kreve myndighetsoverføring fra Norge til EU, sier Tinnlund.

Europeisk fagbevegelse

I Norge er regjeringen svært positive til planene om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå, mens deler av venstresiden og fagbevegelsen er skeptiske. I Europa er den situasjonen snudd på hodet. NHOs søsterorganisasjoner i Business Europe er sterke motstandere av et slikt byrå, mens den europeiske fagbevegelsen er sterke tilhengere.

Vi ønsker ikke å fatte en beslutning basert på synsing og faktafeil.

Trude Tinnlund, LO-sekretær

Tinnlund minner om at selv om store deler av den europeiske fagbevegelsen er tilhengere av byrået, er store deler av den nordiske fagbevegelsen skeptiske.

– Det store ankepunktet her er at arbeidsmarkedsbyrået skal megle dersom det oppstår en tvist mellom land. Noen ønsker at byrået skal få overnasjonal myndighet, mens andre mener både meklingen og resultatet skal være frivillig å følge. Hvor EU lander er uvisst. Det er lov å ha en sunn skepsis til hvordan byrået vil se ut til slutt, sier hun.

Det forhandles om ELA i EU i disse dager. Norske myndigheter må sannsynligvis ta stilling til byrået i løpet av neste år.

LO vedtok mandag følgende om byrået:

  • Arbeidsmarkedsbyrået må ikke svekke partene i arbeidslivets autonomi eller svekke handlingsrommet når det gjelder utforming, kontroll og håndheving av lover og tariffavtaler på nasjonalt nivå.
  • Det er en forutsetning at myndighetsoverføring ikke finner sted for at arbeidsmarkedsbyrået skal kunne utføre sine oppgaver slik de i dag er beskrevet.

  • Det må klargjøres hvordan petroleumssektoren og havbruk påvirkes av arbeidsmarkedsbyrået.
  • Norge må sikres observatørplass i EUs arbeidsmarkedsbyrå.
  • Forslag til europeisk arbeidsmarkedsbyrå er fremdeles i prosess. LO vil, når endelig vedtak er gjort, komme tilbake til de ulike sidene vedrørende en eventuell norsk tilslutning til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. (ANB)

Artikkeltags