NHO avviser LOs pensjonskrav

– Nå har vi muligheten til å lage en god og framtidsrettet AFP-ordning, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Nå har vi muligheten til å lage en god og framtidsrettet AFP-ordning, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto:

NHO har tro på å finne en løsning på AFP-floken, men avviser alle LOs krav om ny tjenestepensjon.

DEL

– Nå har vi muligheten til å lage en god og framtidsrettet AFP-ordning. Vi er enige med LO i hovedmålsettingene, nemlig at det må være større samsvar mellom hva man betaler inn og hva man får ut. Det er fullt mulig å finne en ordning der begge sider kommer bedre ut av det enn i dag, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

Tirsdag vedtok LOs representantskap kravene før årets lønnsoppgjør. Onsdag vedtok NHOs representantskap sine motkrav. Blant annet krever de en ny AFP-ordning.

Dyr AFP-ordning

Samtidig har LO krevd å tette hullene i ordningen, og samtidig gjøre AFP bedre for sliterne i arbeidslivet som ikke klarer å stå lenge i jobb. Skogen Lund mener den nye ordningen LO og NHO forhandler om kan løse problemet med hullene i ordningen, men ikke problemet med sliterne.

– Vi kan ikke ende med en generell ordning som gir et incentiv til å gå av med pensjon tidlig. Det ville torpedert hele pensjonsreformen, sier Skogen Lund. Hun mener likevel det kan finnes en løsning for denne gruppa.

– Vi er åpne for å finne en løsning som holdes adskilt fra pensjonssystemet. Vi har sluttvederlagsordningen som har eksistert hos oss imellom og som er myntet på folk i høy alder. Vi kan gjøre den ordningen om for å treffe gruppa LO er ute etter å imøtekomme. Men det blir en helt egen ordning med en avgrenset sum penger helt adskilt fra pensjonssystemet, sier hun.

AFP er ventet å bli den største nøtta under vårens hovedoppgjør. LO og NHO har allerede i ukesvis forhandlet på kammerset for å bli enige om en ordning før oppgjøret kommer i gang. NHO er opptatt av at selv om AFP-ordningen styrker viljen til å organisere seg for arbeidstakere, svekker den lysten til å organisere seg blant arbeidsgiverne, fordi det er en dyr ordning som kun gjelder bedrifter med tariffavtale.

Samtidig viste en evaluering før jul at AFP-ordningen er underfinansiert med 13 milliarder kroner i dag, og at underskuddet vil øke betraktelig framover. Dette er forøvrig et tall LO er kritiske til.

Reise, kost og losji

Årets oppgjør blir et samordnet oppgjør med LO i spissen, men med visse forbundsvise tilpasninger. Spørsmålet om reise, kost og losji skal forhandles mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Vi kan ikke ende med en generell ordning som gir et incentiv til å gå av med pensjon tidlig. Det ville torpedert hele pensjonsreformen.

Kristin Skogen Lund, NHO-sjef

– Jeg har tro på at Norsk Industri og Fellesforbundet vil finne fram til en løsning som balanserer hensynene vi må ta og er enig i at dette løftes inn i et samordnet oppgjør, sier Skogen Lund.

LO krevde også omlegging av Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som innebærer opptjening fra første krone og for alle stillingsbrøker. Dette avviser NHO blankt.

– Hva slags tjenestepensjonsordning bedriftene vil ha mener vi ikke hører hjemme i tariffoppgjørene. Det står vi fast ved, sier Skogen Lund.

Konkurransekraft

NHO er også svært opptatt av å styrke norske bedrifters konkurransekraft mot utenlandske konkurrenter. Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at Norge kan ha tapt konkurransekraft i 2017, selv om disse tallene er usikre.

– Norske lønninger ligger i dag omtrent 36 prosent over lønna til det vektede snittet til våre handelspartnere. Norge er ikke lenger et økonomisk annerledesland, og vi kan ikke øke den forskjellen. Vi har sagt det er rom for et lite reallønnstillegg. Inflasjonen er beregnet til omtrent 2 prosent, og våre handelspartnere er beregnet til å få en lønnsvekst på 2,7 prosent. Så det finnes et løsningsrom her, sier Skogen Lund. (ANB)

Dette er NHOs krav

  • Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor ikke overstige utviklingen hos våre handelspartnere.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Stramme økonomiske rammer må også gjelde for eventuelle reguleringer av overenskomstenes minstelønnssatser.
  • NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering.
  • NHO mener at partene i samarbeid med regjeringen bør utrede en omdanning av AFP-ordningen til en mer opptjeningsbasert ordning. En eventuell omdanning skal ikke medføre økte kostnader for bedriftene eller balanseføring av forpliktelser.
  • Arbeidstid – mulig årsarbeidstid skal beholdes på dagens nivå.
  • Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inntas nye ordninger eller inngås nye bestemmelser med økte forpliktelser.
  • Det skal ikke innføres nye bestemmelser i tariffavtalene som begrenser bedriftenes adgang til å leie inn arbeidskraft eller bemanningsbedriftenes adgang til å leie ut. (Kilde: NHO)

Artikkeltags